معرفي سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي  

با توجه به لزوم توسعه خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي کل کشور و ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيک مبني بر ارائه خدمات الکترونيکي بين سازمانها و ارگانهاي مختلف دولتي در بستر شبکه ملي اطلاعات، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي براي پيشبرد اهداف مقرر و همچنين جهت خدمت رساني بهتر و مديريت يکپارچه خدمات خود طرح راه اندازي سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي و ارائه انواع خدمات مربوط به آن را در دستور کار خود قرار داد.

 اينک مفتخريم که اعلام نماييم سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي جهت بهره برداري آماده استفاده مي باشد.

 اين سامانه به منظور مکانيزه کردن سه فرايند جمع آوري آمار آموزش عالي، صحت سنجي اطلاعات و ارائه گزارشات تخصصي طراحي شده است. سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي در چهار حوزه دانشجويان، هيات علمي، دانش آموختگان و کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي آمار و اطلاعات جمع آوري مي کند.